This Theme Supports a Custom FrontPage

เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร

หากพูดถึงแค่คำว่า ทักษะชีวิต ก็น่าจะพอเข้าใจความหมายได้ว่า มันเป็นความสามารถพื้นฐานชนิดหนึ่งของชีวิตที่จะใช้ในการเรียนรู้ ปรับตัว พร้อมทั้งเลือกเส้นทางของชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง คนเราต้องใช้ทักษะชีวิตในการที่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ ในสังคม เอาไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การพัฒนาทักษะชีวิตที่มีความสำคัญมากกว่าการมีทักษะในชีวิตเสียอีก

แม้ว่าเรื่องของทักษะชีวิตจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต่างก็มีไม่เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ การพัฒนาทักษะชีวิต ก็คือ การพัฒนาในด้านต่างๆ ของการใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมหรือได้พบเจอมาในชีวิตเอามาเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งแนวทางในการพัฒนาของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านไหน แต่ในตอนท้ายที่สุดการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีจะต้องทำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปกติแล้วทักษะชีวิตที่ควรได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดจะประกอบไปด้วย ทักษะชีวิตในด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านความคิดสร้างสรรค์, การสร้างความคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น, การรู้ในตัวเองอยู่เสมอ, การเรียนรู้ทีจะเข้าใจผู้อื่น, การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง, รวมถึงการที่สามารถจัดการกับความเครียดและความคิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี Read more about เราพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่ออะไร