This Theme Supports a Custom FrontPage

เรียนรู้กระบวน Learning process คือ อะไร ?

เรียนรู้กระบวน Learning process คือ อะไร ?

กระบวนการเรียนรู้ Learning process คืออะไร ? ความหมายของคำว่า ‘การเรียนรู้’ มีนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง ได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน สำหรับในวันนี้เราจะมาสรุปพอเป็นแนวทางให้คุณได้เข้าใจ ดังนี้… ‘การเรียนรู้’ คือ สภาวะมนุษย์ได้รับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอยู่รอบตัว เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอดมาเป็นทารกแล้วสามารถดำรงอยู่รอดได้ โดยบุคคลแต่ล่ะคนก็จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้ตัวเอง สามารถอยู่รอดกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ว่าจะตั้งแต่ภายในครรภ์มารดา หรือเมื่อคลอดออกมาแล้ว เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่รอดต่อไป โดยการเรียนรู้ มีความหมายมากกว่าสั่งสอน อีกทั้งไม่ใช่เรื่องของการทำตามแบบ โดยการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสร้างความเจริญให้งอกงาม ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จะต้องมีความคงทนถาวร อันเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมมุ่งหวังอย่างยั่งยืน ‘การเรียนรู้’ คือ กระบวนซึ่งส่งเสริมทำให้เกิดกิจกรรม หรือ กระบวนการต่างๆ ทำให้กิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นผลตอบแทนมาจากการตอบสนอง จากสภาพการณ์หนึ่งไปอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นจากความหมายทั้งหมดของการเรียนรู้ที่กล่าวมาในข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การเรียนรู้ จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลที่มาจากการที่บุคคลต่างๆ ทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ รวมทั้งเกิดทักษะต่างๆ ขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความถาวร สรุป ธรรมชาติเรียนรู้ของมนุษย์ ออกเป็นข้อๆ การเรียนรู้ คือRead more about เรียนรู้กระบวน Learning process คือ อะไร ?[…]