เรียนรู้กระบวน Learning process คือ อะไร ?

Learning process
Learning process

กระบวนการเรียนรู้ Learning process คืออะไร ?

ความหมายของคำว่า ‘การเรียนรู้’ มีนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง ได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน สำหรับในวันนี้เราจะมาสรุปพอเป็นแนวทางให้คุณได้เข้าใจ ดังนี้…

‘การเรียนรู้’ คือ สภาวะมนุษย์ได้รับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอยู่รอบตัว เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอดมาเป็นทารกแล้วสามารถดำรงอยู่รอดได้ โดยบุคคลแต่ล่ะคนก็จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้ตัวเอง สามารถอยู่รอดกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ว่าจะตั้งแต่ภายในครรภ์มารดา หรือเมื่อคลอดออกมาแล้ว เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่รอดต่อไป โดยการเรียนรู้ มีความหมายมากกว่าสั่งสอน อีกทั้งไม่ใช่เรื่องของการทำตามแบบ

โดยการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสร้างความเจริญให้งอกงาม ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จะต้องมีความคงทนถาวร อันเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมมุ่งหวังอย่างยั่งยืน

‘การเรียนรู้’ คือ กระบวนซึ่งส่งเสริมทำให้เกิดกิจกรรม หรือ กระบวนการต่างๆ ทำให้กิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นผลตอบแทนมาจากการตอบสนอง จากสภาพการณ์หนึ่งไปอีกทางหนึ่ง

เพราะฉะนั้นจากความหมายทั้งหมดของการเรียนรู้ที่กล่าวมาในข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การเรียนรู้ จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลที่มาจากการที่บุคคลต่างๆ ทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ รวมทั้งเกิดทักษะต่างๆ ขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความถาวร

สรุป ธรรมชาติเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็นข้อๆ

 • การเรียนรู้ คือ กระบวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • การเรียนรู้ต้องมีการแก้ไข , ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมาจากประสบการณ์อันยาวนาน สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวไม่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ใดๆ
 • การเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องอาศัยจากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ
 • การเรียนรู้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการอาศัยประสบการณ์ในชีวิต
 • การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่วุฒิภาวะเท่านั้น หากแต่วุฒิภาวะ คือ ระดับเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการทางด้านร่างกาย , อารมณ์ , สังคม รวมทั้งสติปัญญา ที่เป็นไปตามธรรมชาติของวัยต่างๆ หากแต่การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น betflix สล็อต แต่ต้องอาศัยวุฒิภาวะมารวมตัวกัน
 • การเรียนรู้ จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าสิ่งที่เรียนไปเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน
 • การเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป
 • การเรียนรู้ย่อมทำให้ผลลัพธ์ อันเกิดการสร้างแบบแผนใหม่

กระบวนการของการเรียนรู้ของมนุษย์

 • มีสิ่งเร้ามากระทบทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 • เกิดการรับสัมผัส ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา , หู , จมูก , ลิ้น รวมทั้งผิวกาย
 • ประสาทสัมผัส ส่งกระแสไปยังระบบประสาทเกิดการรับรู้
 • สมองแสดงผลออกมาว่า สิ่งที่สัมผัสคืออะไร จนกลายเป็นความคิดรวบยอด
 • พฤติกรรมได้รับคำแปล จะเกิดการเรียนรู้
 • เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ มนุษย์ก็จะตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นๆ